برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم

شب هفتم

زمینی (هفت شب) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کاظمین

هوایی (نجف - بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا / کاظمین

هوایی (نجف - نجف) عادی/سامرا

هوایی (بغداد - بغداد) عادی/سامرا

زمینی (هفت شب) عادی / سامرا

هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین

زیارت سامرا / کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا

هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا

زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

زمینی ( هفت شب ) عبوری کاظمین

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا / زیارت کاظمین

زمینی ( شش شب )

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کاظمین

-

زمینی (شش شب )*

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا / زیارت کاظمین

-

زمینی ( پنج سب )

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کاظمین

-

-

 

تذکر: کاروانهائی که زیارت سامرا در برنامه سفر آنها مشخص گردیده است، تشرف و زیارت آنها به صورت عبوری بوده و اقامتی در این شهر نخواهند داشت.

 

مقادیر لازم جهت بارگذاری صفحه دریافت نشد