برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم

شب هفتم

هوایی (نجف - بغداد)

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کاظمین

هوایی (نجف - نجف) عادی

هوایی (بغداد - بغداد) عادی

زمینی ( هفت شب) عادی

هوایی (نجف - بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا کاظمین

هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا

هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا

زمینی ( هفت شب ) عادی / سامرا

هوایی (بغداد - نجف)

کاظمین

کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

هوایی (بغداد - بغداد) عکسی

هوایی (نجف - نجف) عکسی

هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نحف

نجف

هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا

زمینی (شش شب) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت کاظمین

زمینی (پنج شب) عادی

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کاظمین

 

 

 

تذکر: کاروانهائی که زیارت سامرا در برنامه سفر آنها مشخص گردیده است، تشرف و زیارت آنها به صورت عبوری بوده و اقامتی در این شهر نخواهند داشت.

 

مقادیر لازم جهت بارگذاری صفحه دریافت نشد